O nas

Rentix – Twój sprawdzony instalator i hydraulik

 

Firma Rentix dzia?a na rynku aktywnie od roku 2008. Od samego pocz?tku istnienia i dzia?ania, poszerzamy i rozbudowujemy ofert?. Kompleksowe wykonawstwo remontów oraz przegl?dów wewn?trznych i zewn?trznych w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, a tak?e centralnego ogrzewania i gazowych – to nasz g?ówny obszar dzia?alno?ci us?ugowej.

Wykonujemy instalacje centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej, zarówno w zabudowach wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych. Dodatkowo, instalujemy systemy wodnego ogrzewania pod?ogowego. Zajmujemy si? monta?em kot?owni gazowych, olejowych. Montujemy pompy ciep?a, kolektory s?oneczne oraz kominki z p?aszczem wodnym.

Ka?dy nasz instalator – hydraulik to do?wiadczony fachowiec. Profesjonalna realizacja ka?dej powierzonej czynno?ci to nasz wyró?nik na tle konkurencji w Poznaniu. Wszystkie instalacje realizujemy z materia?ów markowych lub takich, które dostarczy nam inwestor. Dostarczamy te? swoje materia?y na teren budowy – bezp?atnie.

Bezp?atnie dokonujemy doboru mocy grzewczych grzejników do pomieszcze?. Instalator dzia?aj?cy z ramienia naszej firmy zawsze optymalnie dobiera rozwi?zanie dla Ciebie. Dajemy gwarancj? na prace, które wykonuje hydraulik. Nasi pracownicy wykonuj? profesjonalne i opatrzone gwarancj? us?ugi. Konserwujemy i remontujemy instalacje w obiektach przemys?owych oraz mieszkalnych. Je?li szukasz potwierdzenia s?ów – profesjonalny instalator hydraulik, znajdziesz je w naszych us?ugach. Na instalacyjne prace, na ?yczenie wystawimy faktur? VAT.

Ofert? kierujemy do prywatnych inwestorów, a tak?e do firm budowlanych, które zlecaj? nam zadania na zasadzie podwykonawstwa. Dzia?amy na terenie ca?ego województwa wielkopolskiego.

Wyró?niaj? nas atrakcyjne ceny oraz szybko?? wykonywania pracy. Sprawne dzia?anie to wynik tego, ?e ka?dy instalator i hydraulik pracuj?cy dla nas to osoba z do?wiadczeniem. Specjali?ci z z bran?y tworz? nasz zespó?. Dzi?ki temu, Rentix to zawsze gwarancja najwy?szej jako?ci i troski o ka?dy szczegó?.

Odezwij si? do nas – zapytaj o warunki. Wycen? zrobimy GRATIS.

Sprawd? co spowodowa?o, ze zaufa?o nam ju? tak wielu klientów – indywidualnych oraz firm.

Naszym partnerem jest firma WATT – to najwi?kszy producent kolektorów s?onecznych na skal? Europy.

Do??cz do nas na Facebook – dzi?ki temu zawsze pozostaniesz na bie??co z promocjami i nowymi realizacjami.

Zapraszamy!

Strona wykonana przez agencje UpBlue