Dofinansowanie na pompy ciepła

POMPY CIPEŁA

Załącznik Nr 1 do umowy
z dnia 25.02.2013r.
Strona 1 z 3
ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW
ZE ŚRODKÓW BANKU BOŚ S.A. Z DOTACJĄ PRZEZNACZONĄ NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ
KAPITAŁU ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
NA REALIZACJĘ NA TERENIE WOJ. WIELKOPOLSKIEGO
MODERNIZACJI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH, POMP CIEPŁA I URZĄDZEŃ DO REKUPERACJI.
Kredytobiorca:
· Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Przedmiot kredytowania:
· modernizacja systemów grzewczych powodująca ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza, w tym zakup i montaż:
- Kotłowni olejowych
- Kotłowni gazowych
- Kotłowni gazowo-olejowych
Kredytowaniu podlegają wyłącznie inwestycje, dla których uzyskany zostanie wymierny efekt
ekologiczny w postaci redukcji emisji gazów i pyłów do środowiska przy wymianie kotłów
węglowych, miałowych lub koksowych.
· budowa
- systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,
- systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja).
Okres realizacji przedsięwzięcia:
· do 12 miesięcy - liczony od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji
Kredytobiorcy.
Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków kredytu:
· zakup fabrycznie nowych materiałów i urządzeń związanych z modernizacją źródła emisji, w
tym:
- kotłów wraz z osprzętem,
- wkładów kominowych,
- pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją,
· roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją źródła emisji oraz związane z
wykonywaniem pompy ciepła wraz z oprzyrządowaniem, w tym montaż:
- urządzeń wraz z osprzętem,
- wkładów kominowych,
· wykonanie przyłącza gazu do kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową,
· wykonanie dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła,
· zakup fabrycznie nowych materiałów i urządzeń związanych z odzyskiem ciepła, w tym:
- rekuperatorów (central wentylacyjnych)
· roboty budowlano-montażowe związane z instalacją wywiewno-nawiewną wraz z
automatyką;
· rozruch mechaniczny i technologiczny.
Koszty mogące podlegać kredytowaniu, nie kwalifikowane pod dotację:
· wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u.,
· opracowanie dokumentacji projektowej,
· obsługa geodezyjna,
· nadzór budowlany,Załącznik Nr 1 do umowy
z dnia 25.02.2013r.
Strona 2 z 3
Kwota kredytu:
· do wysokości 100% kosztu przedsięwzięcia brutto dla potencjalnych Kredytobiorców
niebędących płatnikami podatku VAT
oraz
· do 100% kosztu przedsięwzięcia netto dla potencjalnych Kredytobiorców będących płatnikami
podatku VAT
Oprocentowanie:
· suma stawki bazowej, jaką jest WIBOR 3-miesięczny plus 2,5 p.p.,
Koszt prowizji i opłat:
· do 2% kwoty przyznanego kredytu
Spłata kredytu:
· odsetki i raty kapitałowe płatne w okresach miesięcznych,
Okres kredytowania:
· Okres kredytowania, tj. okres od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia całkowitej spłaty
kredytu, według ustalonego harmonogramu, wraz z ewentualną karencją nie może
przekroczyć limitów określonych w wewnętrznych przepisach Banku dla kredytów
inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku kredytobiorców, dla których
w wewnętrznych przepisach Banku nie ustanowiono ograniczeń okresu kredytowania, okres
ten nie może przekroczyć 8 lat.
Warunki uzyskania kredytu:
· określenie planowanego zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji (na podstawie
kosztorysu, faktury proforma, umowy, oferty lub innego dokumentu akceptowanego przez
Bank umożliwiającego określenie zakresu rzeczowego i kosztów inwestycji)
· określenie wymiernego efektu ekologicznego (wielkość redukcji emisji określa Bank na
podstawie oświadczenia kredytobiorcy o ilości zużywanego paliwa przed modernizacją źródła
ciepła),
· potwierdzone źródła finansowania inwestycji,
· zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu,
· prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
· udokumentowanie prawa do dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest
inwestycja (aktualny wypis z księgi wieczystej lub umowa dzierżawy/najmu na okres dłuższy
niż okres kredytowania wraz ze zgodą właściciela nieruchomości lub inny dokument
akceptowany przez Bank umożliwiający potwierdzenie prawa do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane),
· uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji (pozwolenie na
budowę lub zgłoszenie realizowanej inwestycji - stosownie do obowiązujących przepisów),
Sposób wykorzystania kredytu:
· kredyt nie może być udzielony na zadanie zakończone przed dniem zawarcia umowy
kredytowej,
· finansowaniu nie podlegają inwestycje zakończone za które wszelkie płatności zostały
zrealizowane przed dniem złożenia wniosku kredytowego(brak możliwości refinansowania),
· realizacja kredytu następuje bezgotówkowo poprzez pokrywanie zleceń płatniczych
Kredytobiorcy na podstawie faktur odpowiadających celom na sfinansowanie których kredyt
został udzielony, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
· dopuszcza się możliwość dokonywania ze środków kredytu płatności zaliczkowych na rzecz
dostawców / wykonawców, na podstawie faktury zaliczkowej
Sposób określenia efektu ekologicznego:
· szacowana wielkość redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, określana na podstawie
oświadczenia kredytobiorcy o ilości spalanego paliwa, wg wskaźników stosowanych przez
Bank
· w przypadku systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła: moc pompy ciepła [kW],Załącznik Nr 1 do umowy
z dnia 25.02.2013r.
Strona 3 z 3
Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego:
Potwierdzeniem uzyskania planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego będzie dostarczenie
protokołu odbioru i przekazania inwestycji do użytkowania wraz z oświadczeniem Kredytobiorcy o
osiągnięciu w ustalonym terminie efektu ekologicznego i rzeczowego.
W przypadku kotłowni dodatkowo protokół z przekazania kotła węglowego do unieszkodliwienia.
oraz
· notatka/protokół z kontroli inwestycji przeprowadzonej przez pracownika Banku

Napisz do nas, zapytaj o wycenę